ALGEMENE VOORWAARDEN – Oogmode Cocon

Artikel 01: Definities
Artikel 02: Toepasselijkheid
Artikel 03: Informatie vooraf
Artikel 04: Prijzen
Artikel 05: Prijsopgaven
Artikel 06: Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 07: Annulering
Artikel 08: Levering
Artikel 09: Vooruitbetaling
Artikel 10: Garantie bij vooruitbetaling
Artikel 11: Betaling
Artikel 12: Wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten
Artikel 13: Aansprakelijkheid
Artikel 14: Niet-nakoming van de overeenkomst
Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding
Artikel 16: Klachten
Artikel 17: Geschillenregeling
Artikel 18: Wijzigingen

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Dag = Kalenderdag.

Ondernemer =
Identiteit = Natuurlijk persoon, rechtspersoon.
Naam = Oogmode Cocon
Functie = Dienstverlener voor het aanmeten van optische hulpmiddelen en verkoper / adviseur van visuele producten en diensten aan klanten.

Klant = De consument, koper en / of opdrachtgever, een natuurlijk persoon die gebruik maakt van de dienstverlening en / of producten van Oogmode Cocon.

Overeenkomst = Iedere overeenkomst met betrekking tot de koop van roerende zaken en diensten, die wordt gesloten tussen Oogmode Cocon en de klant. Hiertoe behoren ook de wijzigingen, aanvullingen en alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.

Schriftelijk = Communicatie per post en e-mail, waarbij de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaan.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID

 1. De voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing zodra de klant gebruik maakt van de dienstverlening van Oogmode Cocon.
 2. De voorwaarden in deze overeenkomst zijn van toepassing op alle prijsopgaven en bestellingen die zijn afgesproken tussen Oogmode Cocon en de klant, met betrekking tot de producten.

ARTIKEL 3 – INFORMATIE VOORAF

Voordat een prijsopgave wordt gedaan of een overeenkomst wordt gesloten, heeft Oogmode Cocon de plicht om de klant op de hoogte te stellen van alle relevante informatie. De klant heeft de plicht om Oogmode Cocon volledig en naar waarheid informatie te verstrekken.

ARTIKEL 4 – PRIJZEN

 1. De prijs voor de te leveren goederen en / of diensten is die zoals vermeld in het aanbod van Oogmode Cocon. In de aangegeven looptijd van prijsopgaven / reserveringen worden de prijzen van aangeboden goederen en / of diensten niet veranderd.
 2. Oogmode Cocon dient het voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst, specifiek aan de klant te melden als er extra kosten zijn (zoals verzendkosten).
 3. Prijzen worden altijd vermeld in euro’s en zijn inclusief BTW.

ARTIKEL 5 – PRIJSOPGAVEN

 1. Een prijsopgave bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten zoals wettelijk vereist. Ook is de beschrijving voldoende gedetailleerd. Oogmode Cocon is niet gebonden aan een kennelijke fout of vergissing in de prijsopgave.
 2. Oogmode Cocon vermeldt op prijsopgave de volgens de wet benodigde gegevens: adres- en contactgegevens, de winkelnaam, de totale prijs inclusief BTW en de betaalwijze.
 3. Prijsopgaven van Oogmode Cocon vervallen na veertien kalenderdagen, als de klant de prijsopgave niet binnen deze termijn heeft aanvaard.
 4. De prijsopgave is altijd vrijblijvend voor de klant. Oogmode Cocon zal aanvullende of andere afspraken schriftelijk en / of digitaal vastleggen.

ARTIKEL 6 – UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Oogmode Cocon staat ervoor in, dat een geleverde zaak voldoet aan de overeenkomst.
 2. De producten van Oogmode Cocon zijn geschikt voor normaal gebruik. Uitzonderingen worden overlegd met de klant en digitaal vastgelegd in ons automatiseringssysteem. Deze informatie wordt op verzoek op de factuur vermeld en is opvraagbaar.
 3. De verrichte werkzaamheden / dienstverlening van Oogmode Cocon beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en deugdelijke materialen en apparatuur.
 4. De klant maakt geen aanspraak op het bepaalde in lid 1, 2 en 3 als hij / zij, of een derde, zonder toestemming van Oogmode Cocon, herstel of andere daarmee verband houdende werkzaamheden aan het geleverde product heeft verricht. Dit is ook van toepassing als de klant zelf schuld heeft aan het feit dat het geleverde product niet meer conform de overeenkomst is. Deze bepaling doet geen afbreuk aan het consumentenrecht als Oogmode Cocon tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst.
 5. De klant is gerechtigd een afschrift van het door Oogmode Cocon vastgestelde brilvoorschrift op te vragen.
 6. Oogmode Cocon is bij het verstrekken van gegevens gerechtigd een vergoeding te vragen voor de verrichte diensten waarbij de gegevens tot stand zijn gekomen. De kosten van diensten staan vermeld op oogmodecocon.nl
 7. De wet verjaringstermijnen diensten en producten is zowel voor de klant als voor Oogmode Cocon van toepassing.

ARTIKEL 7  –  ANNULERING

 1. Voordat aflevering heeft plaatsgevonden, kan de klant de overeenkomst annuleren.
 2. Niet geprefabriceerde, maatwerk-orders kunnen niet geannuleerd worden.
 3. Oogmode Cocon kan in het voordeel van de klant afwijken van het voorgaande lid.

ARTIKEL 8 – LEVERING

 1. Oogmode Cocon neemt bij de uitvoering van de overeenkomst de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht.
 2. Oogmode Cocon zal de producten met bekwame spoed aan de klant leveren.
 3. Wanneer de klant het product heeft ontvangen, is het voor risico van de klant.
 4. De klant is verplicht om de geleverde / gekochte producten af te nemen, nadat deze door Oogmode Cocon aan de klant ter beschikking zijn gesteld, tenzij anders overeenkomen.

ARTIKEL 9 – VOORUITBETALING

Oogmode Cocon is gerechtigd alvorens met de werkzaamheden en leveringen aan te vangen, vooruitbetaling van de klant te verlangen, voor de nakoming van de betalingsverplichtingen van de klant. Indien dit van toepassing is, zal Oogmode Cocon dit altijd vooraf overleggen met de klant, waarbij partijen overeenstemming moeten bereiken over het bedrag van de vooruitbetaling.

ARTIKEL 10 – GARANTIE BIJ VOORUITBETALING

Wanneer de klant een aanbetaling heeft verricht en Oogmode Cocon is surseance van betaling verleend of is failliet verklaard, dan kan de overeenkomst niet of volledig worden uitgevoerd. Als de vooruitbetaling niet kan worden terugbetaald, mag de klant zich met bewijs van betaling wenden tot de curator of bewindvoerder van Oogmode Cocon.

ARTIKEL 11 – BETALING

 1. Het aan Oogmode Cocon verschuldigde bedrag, dient direct bij aflevering van een product of na het verrichten van diensten te worden voldaan, tegen afgifte van een betalingsbewijs, tenzij partijen anders overeenkomen.
 2. Ingeval een factuur wordt toegezonden, geldt de daarop vermelde betalingstermijn.
 3. Als de klant in gebreke blijft met de volledige betaling, zal aan de klant kosteloos een aanmaning worden verstuurd met het verzoek om de schuld alsnog te voldoen binnen veertien dagen na dagtekening.
 4. Indien de klant ook na het verloop van de tweede termijn (na aanmaning) niet geheel aan zijn / haar betalingsverplichtingen voldoet, is Oogmode Cocon bevoegd om zonder nadere aankondiging over te gaan tot invordering van het verschuldigde bedrag plus wettelijke rente en incassokosten, zoals bedoeld in artikel 12.
 5. De klant blijft verantwoordelijk voor de betaling, ook wanneer het aankoopbedrag geheel of gedeeltelijk door Oogmode Cocon kan worden gedeclareerd bij een derde partij, zoals de zorgverzekeraar van de klant. Indien de derde partij het gedeclareerde bedrag niet of niet volledig betaalt, mag Oogmode Cocon het niet betaalde bedrag alsnog in rekening brengen bij de klant.
 6. Oogmode Cocon mag enkel met schriftelijke toestemming van de klant, betalingen via automatische incasso incasseren. Specifieke voorwaarden hiervoor worden opgenomen in een contract dat de klant van tevoren dient te ondertekenen.

ARTIKEL 12- WETTELIJKE RENTE EN BUITENGERECHTELIJKE KOSTEN

 1. Bij niet tijdige betaling van een verschuldigd bedrag heeft Oogmode Cocon de bevoegdheid de wettelijke rente ingevolge artikel 6:119 van het Burgerlijke Wetboek in rekening te brengen. Hierbij zal worden gerekend vanaf de dag dat de klant aan de betalingsverplichting had moeten voldoen.
 2. De buitengerechtelijke kosten die Ogmode Cocon maakt om betaling van een schuld af te dwingen, worden bij de tekortschietende partij in rekening gebracht. De hoogte van deze buitengerechtelijke kosten is onderworpen aan wettelijke grenzen.

ARTIKEL 13 – AANSPRAKELIJKHEID

 1. Oogmode Cocon is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming van Oogmode Cocon in de nakoming van de overeenkomst. Behalve als de tekortkoming niet is toe te rekenen aan Oogmode Cocon of personen van derde partijen waarvan gebruik is gemaakt bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Oogmode Cocon aanvaardt aansprakelijkheden voor letsel- en / of zaakschade bij het uitvoeren van de overeenkomst, toegebracht aan personen of producten in die gevallen waarin Oogmode Cocon als producent kan worden gezien, in de zin van artikel 6:187 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 3. De klant is tegenover Oogmode Cocon aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming door de klant in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming niet aan de klant kan worden toegerekend.
 4. Oogmode Cocon is niet verantwoordelijk voor schade aan producten veroorzaakt door reparatie en / of andere behandelingen en producten die gezien hun leeftijd een verhoogd risico op schade met zich meebrengen. Oogmode Cocon dient de risico’s vooraf mede te delen aan de klant.

ARTIKEL 14 – NIET-NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST

Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. De ontbindende partij dient de andere partij altijd op voorhand te informeren en in de gelegenheid te stellen alsnog aan de verplichtingen te voldoen.

ARTIKEL 15 – EIGENDOMSVOORBEHOUD EN RECHT VAN TERUGHOUDING

 1. Oogmode Cocon behoudt het eigendom van geleverde producten totdat deze volledig zijn betaald, inclusief de eventuele kosten voortkomende uit artikel 11 lid 4.
 2. Oogmode Cocon is bij herstel van het geleverde, bevoegd tot toepassing van het hem wettelijk toekomende recht tot terughouding (retentie). Oogmode Cocon mag in dat geval het geleverde innemen, totdat de klant aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 16 – KLACHTEN

 1. De klant heeft de taak klachten over een gebrekkig product of dienst zo volledig en duidelijk mogelijk te omschrijven en te melden bij Oogmode Cocon, maximaal 2 maanden na het constateren.
 2. Een gebrek ontheft de klant niet van zijn verplichting tot betaling van de factuur.
 3. De klant dient Oogmode Cocon altijd in de gelegenheid te stellen om kennis te nemen van klachten en zorg te dragen voor vervanging, herstel of een andere oplossing(en).
 4. Is vervanging of herstel als bedoeld in het vorige lid niet mogelijk, of kan dit niet van Oogmode Cocon worden gevergd, of draagt Oogmode Cocon geen zorg voor vervanging of herstel, dan is de klant gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

ARTIKEL 17 – GESCHILLENREGELING

 1. Geschillen tussen een klant en Oogmode Cocon over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de door Oogmode Cocon te leveren of geleverde diensten en zaken, kunnen zowel door de klant als door Oogmode Cocon worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Optiek, Bordewijklaan 46, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag (www.degeschillencommissie.nl). Een geschil wordt enkel door de Geschillencommissie in behandeling genomen, als de klant deze klacht eerst aan Oogmode Cocon heeft voorgelegd.
 2. Resulteert dit niet in een oplossing dan moet het geschil uiterlijk 12 maanden na de datum waarop de klant de klacht bij Oogmode Cocon indiende, schriftelijk of in een andere door de commissie te bepalen vorm, bij de Geschillencommissie aanhangig wordt gemaakt.
 3. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is Oogmode Cocon aan deze keuze gebonden. Als Oogmode Cocon geschillen voor wil leggen bij de Geschillencommissie moet de klant zich binnen vijf weken schriftelijk uitspreken of dit akkoord is. Oogmode Cocon dient daarbij aan te kondigen dat Oogmode Cocon zich na het verstrijken van voornoemde termijn, vrij zal achten om het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.
 4. Voor de behandeling van geschillen brengt de Geschillencommissie kosten in rekening. Zo ook voor de bepaling wie verantwoordelijk is voor de betaling van de kosten.
 5. Onverminderd het voorgaande heeft de klant te allen tijde het recht om een geschil aanhangig te maken bij de daartoe op grond van de wet bevoegde Nederlandse rechter.

ARTIKEL 18 – WIJZIGINGEN

Het in lid 1 bepaalde, laat onverlet dat de klant en Oogmode Cocon individuele afspraken kunnen maken waarbij ten voordele van de klant, van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken.